Életrajz

Kopasz Tamás

1958.07.26. Szeged

Kopasz Tamás festészetét, mint általában a neves alkotók produkcióit, sokan, sokféleképpen kommentálják.1 Elemző, rendszerező, áttekintő, tréfás, baráti hangú, stb. írások foglalkoznak műveivel és alkotói tevékenységével. A növekvő életmű vonzásterében a gyorsan szaporodó szövegek egyre sűrűbb szövevényt, afféle szöveg-díszcsomagolást alkotnak. A következő írást a ?csomagolás? látványos mintái mellett meghúzódó, nyomdai segédjelként lehetne meghatározni, aminek díszítő szerepe elhanyagolható, inkább csak néhány hajtásirányra hívja föl a figyelmet.

Kopasz Tamást, szerencsére, jobban érdekli a festészet aktusának átélése és a festmény megfestésének különös művelete, mint az aktuális és divatos művészeti témák és trendek. ?Nem azért alkotok, mert az kell valakinek?2 ? mondja a művész, tehát nem keresi a szakmai elismerést és a közönségsikert sem. Kopasz Tamás a festésre koncentrál. Tegyük hozzá, hogy imént idézett kijelentése abba az esetben félreérthető, ha úgy vetjük össze, festményeivel, hogy azokat mindössze felületesen szemléltük meg. Ekkor könnyen arra a téves következtetésre juthatunk, hogy: ?csupán a festék saját akaratát teljesíti [?] magának a festőnek semmilyen mondanivalója nincsen..?3 Kopasz művészete, azonban nem az absztrakt expresszionizmus érdekes újrajátszására,4 nem a spontaneitásra és nem a festékanyag önakaratának beteljesítésére öszpontosít. Számára a vászon immár nem rosenbergi ?aréna-csatatér? ahol a kép eseménnyé változik,5 hanem inkább, ? játszva a szavakkal ? visszafordítva,6a képpé. Ennek a procedúrának rendkívül fontos részeleme a tökéletes időzítés.

Kopasz a festés ?extatikusan? átélt7 aktusa során hozza létre alkotásait8, vagyis egy különleges alkotói állapot nyitó és záró pillanata között születik meg a festmény.9 A festőnek ezt a két pillanatot fel kell ismernie és hagynia kell ?elragadtatni? magát,10 azaz a felismerés szellemi ébersége, az önátadás passzivitásával keveredik. A művész azonban nem csupán passzív ?haszonélvezője? az extatikus állapotnak hanem részben11 alakítója is, ugyanis folyamatosan harmonizálnia kell az elragadtatás külső erejét a tudatosság belső erejével és a spontaneitásban rejlő lehetőségekkel.12 Az extázis állapota addig tart, addig kell fenntartani, amíg a kép el nem készül, s addig kell elkészülnie a képnek, amíg az extatikus állapot tart, vagyis amíg fenntartható. Mindennek átlátását és összefogását a ?lebegő figyelem?13 teszi lehetővé. Ez a lebegő figyelem nem a tudattalan és a tudatos valamiféle összehangolásának a következménye, hanem a fegyelmezett extázisnak a velejárója. Ennek a figyelemnek köszönhető, mondja Ventos, hogy meggyőződéseink és hitrendszereink kódjait és szimbólumait kizárva tudjunk figyelni kifelé és befelé egyszerre. ?Csak ez a lebegő figyelem nem zár be a dilthey-i ?megértés? és a freudi ?asszociáció? börtönébe. Csak ez a figyelem ismeri föl azt, hogy mennyire eredeti és izgalmas a két tér közötti folytonosság igazolása.?14

Kopasz nem készít pontos kivitelezési tervet, nem dolgozza ki előre vázlatok sokaságán festményeit. Amikor elindul a festés folyamata, még nem tudhatja, hogy mi fog történni. Nem látja, mert nem láthatja előre, hogy milyen lesz a kész festmény, vagy tovább forgatva, nem tudhatja lesz-e (?kész?) festmény, hiszen nincs látható, megtervezett cél, sem pedig garancia arra nézve, hogy az alkotás folyamata sikeresen zárul. Ezt csak remélni lehet! A vakrepülés félelme és feszültsége, Kopasz számára, nem bénító érzés, hanem nélkülözhetetlen lelki hangoltság. Mondhatjuk, hogy a félelem15részt vesz a művész fegyelmezésében. Alkotás közben ? mint egy különleges ?önellenőrző-jeladó? ? szüntelenül emlékezteti, hogy fenn áll a veszélye annak, hogy a kegyelmi állapot bármikor megszűnhet. Így aztán, végső soron, segíti a koncentrációt és az extatikus állapotnak a mind intenzívebb és figyelmesebb átélését. A nem megtervezett, nem ismert kép előhívásának fojtogató izgalma és a pontos befejezés, azaz a kép megszületésének euforikus boldogsága közötti hangulati-érzelmi különbség energiát, lelki és szellemi magasfeszültséget gerjeszt. Abban az esetben, ha a két szélső érték közelebb kerülne egymáshoz, tehát ha beindulna a kiegyenlítődés folyamata, akkor festményeinek szapora szívverése elkerülhetetlenül lelassulna és gépies, monoton kopogássá alakulna át. Mindezt azért fontos hangsúlyozni, mert Kopasz művészetét a motorikus mozgással nyomot hagyó festészetnek értéket tulajdonító és a motorikus mozgás jelhagyását kritikaként alkalmazó művészettel és művészetszemlélettel, szigorúan szembe állítva kell meghatározni.16

 

Kopasz festészete ráirányítja a figyelmet arra a ? kortárs képzőművészet számára kevésbé fontosnak, illetve nem ritkán egyenesen feleslegesnek tartott ? gondolatsorra is, amely a képméret, az ábrázolásmód és a téma viszonyát taglalja. A gesztusfestmények esetében, mivel azok nem egy másik illuzórikus valóságra nyitnak ablakot, és mert a gesztusok festéknyomai nem beazonosítható valóságelemekre referálnak, ezért értelemszerűen elsősorban a gesztusok minőségét (intenzitását, irányát, színét, terjedelmét), valamint a gesztus és a festőfelület között megfigyelhető arányt-aránytalanságot érzékeljük és értékeljük. Ugyanis ez a látható kép. A festőfelület mérete ? és olykor a formája ? irányítja és korlátozza a gesztust. A gesztus, akár módszeresen kihasználja a rendelkezésére álló felületet, akár ?bejáratlanul? hagyja, igazodik a festőfelület méretéhez, de az úgynevezett felületen ?túlnövő? gesztus is lényegében a korlátozás (a méretkorlátok) miatt valósítható meg. Gesztus és felület között, ha nem is mindig nyilvánvaló, de szoros, összefüggés van. A felületméretnek, legtöbb esetben, annyiban lesz elsőbbsége, hogy a festővászon méretének kiválasztása, azaz a gesztus-gesztusok játékterének pontos kijelölése, megelőzi a festést. A vászonméret dominanciáját úgy lehet megszüntetni, hogy a festőfelület méretét nem tekinti a művész végleges festményméretnek, hanem utólag kijelöl, majd kiemel egy részletet és azt nevezi ki befejezett alkotásnak. A méretre vágás nem az extatikus alkotást kiegészítő pótjavítások kétes értékű utómunkálataihoz tartozik, azonban, tagadhatatlanul, tudatos, záró beavatkozásnak számít.

Kopasz vásznain, a végtelen felé nyújtózó, kinyomozhatatlan terjedelmű szín- és vonalszövedéknek, gondosan kiválasztott és kimetszett, részleteit láthatjuk. A képkivágatokon a szerteáramlás káoszának olyan töredékképe jelenik meg, ami már képes ?vezérlő mezőként?17 működni, képes a végtelen, ?az ember, az érzékelhető és a lélekben végbemenő jelenségek ellentétét ábrázolni; és ezáltal magát a keletkezést és változást érzékeltetni?.18 Tehát a kiemelt részletek (a festmények), nem a dacos önkifejezésnek spontán akciónyomait hordozzák és nem is az önkívületi állapotnak a színes maradvány-lenyomatait mutatják be, hanem a fegyelmezett extázis során átélhető, esetleg megpillantható, valóság felmutatott részlet-ábrái lesznek.

A ?felmutatás? lényege, hogy nem magyaráz, ?nem mond el, nem is ír le, egyszerűen felmutat [?] a felmutatott [?] valami más helyett áll: első rétegében szubjektív hangulatot, másodikban pedig kozmikus szemléletet világtörvény sejtelmét tolmácsolja.?19 A távol-keleti festészetre-költészetre jellemző szemléletet és eljárást azért érdemes felidézni és Kopasz festészetével összefüggésbe hozni, mert ennek segítségével érthető meg festményeinek sajátos, metaforikus jellege. Sajátos, mert hasonlóan az előbb említett költői és vizuális ábrázoláshoz, a felmutató jelleg20 miatt, inkább csak sejtett és nem tudatos a metaforikusságuk. A ?sejtett metafora? nem akar metaforává változni és akként ?viselkedni?, a passzivitás lényegéhez tartozik.21De mindez nem csak a távol-keleti művészetben figyelhető meg meg. Hasonló ?felmutatott képek? ? azaz az (elsődleges)képek mögöti képek gadag öszhangzata, a ?kozmikus szemlélet? és a már-már félelmetes világtörvény rezdülései ? áttételesen, tehát a megmutatáson túl, a ?mögött?,22 fellelhetők a nyugati művészetben is,23 például egy Bach motettában, vagy egy Zurbarán festményben és persze még sok más, korábbi és későbbi alkotást lehetne megemlíteni.

Kopasz, minden kommentár nélkül, fölmutatja a feltárt képeket. Miközben ragaszkodik a jelentéshez, aközben lemond azokról a tárgyi ábrázolásokról,24 amelyek azt közvetíthetnék, pontosabban, a fegyelmezett, extatikus festészet során létrehozott részletábrák ?felmutatott?, nem tudatos metaforáit állítja a tárgyi vonatkozások helyébe, amelyek ? úgy tűnik ? képesek ?tárgyi maradványokként? funkcionálni.25 Feltételezi, hogy a jelentéshez erősen ragaszkodó konkrét festészethez hozzá rendelhető egy olyan alkotói hangoltság és tudatállapot, aminek segítségével üzenetté formálható a művész szándékolt, tartalomra vonatkoztatott, szubjektív élménye és ? persze ? a tartalom is úgy, hogy az érzelmi átéltség és a címben feltüntetett jelentések ne ?csak a kép alkotójának szubjektív fantáziája számára legyenek érvényesek.?26 Mindezt sikeresen összehangolni és festménnyé formálni, valódi bravúrnak számít!


1Lásd: bibliográfia, http://www.kopasztamas.hu/eletrajz.html, (Utolsó letöltés 2015. március 15.) Illetve Nagy T. Katalin: Kopasz Tamás. Budapest, Hungart, 2009.
2http://mutermek.com/festeszet_grafika/kopasz-tamas/(Utolsó letöltés 2015. március 15.)
3Danto, Arthur C.: A közhely Színeváltozása. Budapest, Enciklopédia, 2003. 110. p.
4Nem, mintha nem lehetne jól újra játszani, de éppen az újrajátszás ténye, az ?olyan mintha? hasonlósága, ma már, a legdühödtebb és legkoncentráltabb absztrakt expresszionistának, informelnek, stb. titulált alkotásokat is lehűti. Az utánérzés hangulata elkerülhetetlenül felbukkan, annak ellenére, hogy a szubjektum megmozdulásának egyedisége, valódisága és talán még őszintesége sem vitatható, de éppen a szubjektum hitelének és szabadságának megóvása érdekében nem lenne tanácsos megszerkeszteni, kanonizálni és alkalmazni a gesztusnyom-festészetben egy általános minőségi mércét.
5Rosenberg, Harold: The American Action Painters. Art News, 1952, december. 22. p. ?At a certain moment the canvas began to appear to one American painter after another as an arena in which to act?rather than as a space in which to reproduce, re-design, analyze or ?express? an object, actual or imagined. What was to go on the canvas was not a picture but an event.?
6A ?vissza? ebben az esetben nem jelent se rekonstrukciót, se remitologizálást!
7Az extázis pontosan nem definiálható, nem mérhető, ellenőrizhetetlen. (Mindez lényegéhez tartozik.) Hamvas különbséget tesz a felvillanás szerű és a hatóerővel bíró extázis között. Ez utóbbival, a ?fegyelmezett extázissal?, célszerű Kopasz alkotói átéltségét azonosítani, mert ekkor lényegesen több tartalmi réteg tárható föl festményeiben.
Hamvas Béla így ír az extázisról: ?Ha az eksztázis sugallat, vagy ihlet, minden előzmény nélküli hirtelen felvillanás és nem tudatos fegyelem eredménye, sehová sem vezet. Olyan elszigetelt mozzanat és szemvillanásig tartó mámor ez, amelyet egy pillantás kelt, amikor valaki egy véletlenül keletkezett résen át a valóságba lát, de még mielőtt arra feleszmélne, a káprázatba visszazuhan. Ihlet, vagy sugallat az ember tudatának szerkezetét nem változtatja meg. Nincs koncentráló és tisztító hatása, nem kelt megnyugvást és bizonyosságot. Lásd, kevés kivétellel, az egész költészet, zene, művészet, tudomány, filozófia!? Hamvas Béla: http://hamvasbela.org/szavak/extazis.html (Utolsó letöltés 2015. március 15.)
8http://mutermek.com/festeszet_grafika/kopasz-tamas/ (Utolsóletöltés 2015.március 15.)
9A festés kezdő és záró pillanatának nincs tartalmi vonatkozású, kiemelt jelentősége, ha nem extatikus állapotban alkot a művész.
10Meg kell említeni, hogy az ihlet-extázis-enthuziazmus (nem hamvasi értelemben használva) a zseni alkotó képét és esztétikáját idézi meg, ugyan akkor az ?ihlet? megtartja ?klasszikus vonásait? is.
10A teljes ellenőrzés megkérdőjelezné az extázis valódiságát és szükségességét.
11Tehát az extatikus, révületi, stb. festészet során, a festő, nem a tudatalatti hatásait harmonizálja valamilyen tudatos akarással! Továbbá, tegyük hozzá azt is, hogy ?a spontaneitás önmagában véve nem teremt semmiféle közölhetőséget és fogalmiságot.? Hauser Arnold:A művészettörténet filozófiája. Budapest, Gondolat, 1978, 304. p.
13Ventós; Xavier Rubert de: Minek filozofálni? Budapest, Typotext, 2008. 157-158. p.
14Uo.
15Mivel a félelemnek az oka megnevezhető és megérthető, ezért helyesebb félelemről beszélni és nem szorongásról. Kopasz képei kapcsán érzékelt, vagy feltételezett szorongás inkább a néző saját érzésélményének belevetítése az alkotásba és nem a művész emocionális élményének visszatükröződése.
16Az oppozícióból, azonban nem következik, hogy művészetét automatikusan az absztrakt expresszionizmussal kellen rokonságba hozni. De még azt sem célszerű elkönyvelni, hogy afféle startvonalat, kiindulási pontot jelent Kopasz számára. A rokonság feltételezésével, Kopasz festészete, átörökölné az absztrakt expresszionizmus néhány megbetegítő ellentmondását is. Nem beszélve arról, hogy ha erősen az absztrakt expresszionizmus felől, annak látószögből tekintünk Kopasz festményeire, akkor ? értelemszerűen ? kevésbé lesz látható Kopasz festészetének az értéke. Az absztrakt expresszionizmus kapcsán elkerülhetetlenül felmerül annak teoretikai háttere, ami kezdetben főként a Greenberg kontra Rosenberg vitában bontakozik ki. (És amely ? előbb-utóbb ? politikai, vallási kérdéseket felé is terjeszkedik). Ajánlatos ettől Kopasz művészetét, (a művész érdekében) amennyire csak lehet függetleníteni és távol tartani.
17A kvantumelméleti kifejezést Lützeler használja bájos könyvében az absztrakt képekkel kapcsolatban. A vezérlő mező alakítja ki az élményhorizontot. ?Az absztrakt kép tehát ?vezérlő mező?, különböző, ? de nem akármilyen ? élmények keletkezéséhez.? Lützeler; Heinrich: Absztrakt festészet. Budapest, Corvina, 1970. 73-74. p.
18Lützeler; Heinrich: Absztrakt festészet. Budapest, Corvina, 1970, 145. p.
19Miklós Pál: A zen és a művészet. Budapest, Magvető, 1978. 101-128. p.
20És ? tegyük hozzá ? a ?lebegő figyelem? miatt!
21A sejtett és a ?konkrét? metafora használata különböző alkotói motivációkat és célokat feltételez. Amennyiben Kopasz képeit ?konkrét?, (vagyis amennyiben nem ?sejtett?) metaforákként értelmezzük, akkor azzal a ?nemzetközi akadémizmus? (lásd: Molnár Sándor: ?Nemzetközi akadémizmus? Kelet-Európában. Új Művészet, 1997, május-június, 25. p.) kategóriája és az önismétlés csapdái felé szorítanánk festészetét.
22De nem attól függetlenül!
23Természetesen nem minden műben.
24Ebben az esetben a festményeken látható színsíkokat és ecsetnyomokat ? figyelembe véve az egyes alkotások jelentését, amiről elsősorban a cím tájékoztat ? afféle ?tárgyi maradványokként? lehet és kell értelmezni!
25?Ennek a típusnak, csak ott lehetnek érvényes alkotásai, ahol [?] tudják, hogy az érzéki világ és a szellemi, vagy lelki világ között, az érzékelhető képrajzok és azok rokonlelkű jelentései között analóg vonatkozások vannak.? Sedlmayer; Hans: A modern művészet bálványai. Budapest, Gondolat, 1960, 42. p.
26Uo: 40. p.

Kopasz Tamás (Szeged, 1958)
kopasztamas(kukac)gmail.com

 
1977-1981 Magyar Képzőművészeti Főiskola
1993-1999 A Mű-Terem Kiállító alapítója és működtetője
1995-2009 A Ferenczy István Vizuális Műhely tanára
1995-2009 A Ferenczy István Vizuális Műhely tanára
1999-2005 A Zebegényi Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskola tanára
2000-2011 A Győri Tánc-és Képzőművészeti Szakközépiskola tanára, szobrász szak
2009 - Az egri Eszterházy Károly Egyetem docense
2010-2014 A GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep művészeti vezetője
Tagságok / Memberships:

a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, a Magyar Szobrászok Társasága, a Magyar Festők Társasága,

a Magyar Grafikusművészek Szövetsége, a Block csoport (1990-1993), a 3VLAB (Vácz Vocem Video

Laboratórium, 1998-2001), a Magyar Rézkarcoló és Litográfus Művészek Egyesülete, a KIPE 13 Egyesület,

a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület (tiszteletbeli), a MAMÜ Társaság (tiszteletbeli),

a Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészeti Szakmai Kollégium (2008-2011), és a Magyar Händel Társaság tagja.

Díjak, ösztöndíjak / Prizes, scholarships:
1987-1990 Derkovits-ösztöndíj
1989-1990 Pollock-Krasner Foundation, alkotói ösztöndíja (USA)
1989-1990 Pollock-Krasner Foundation, alkotói ösztöndíja (USA)
1990 A Barcsay Alapítvány díjazottja
1990 Budapest Főváros ösztöndíja, München-Feldafing, (Németország)
1993 Budapest Főváros ösztöndíja, Salzburg, (Ausztria)
1995-1996 DAAD ösztöndíj, Atelierhaus Worpswede, (Németország)
2000 Munkácsy-díj
2003 Budapest Főváros ösztöndíja, Frankfurt am Main, (Németország)
2004 Hungart-ösztöndíj
2006 Római ösztöndíj, Római Magyar Akadémia
2015 33.Salgótarjáni Tavaszi Tárlat, Salgótarján Megyei Jogú Város nagydíja
2015 A Műút c. irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat képzőművészeti nívódíja
Egyéni kiállítások / Solo exhibitions:
1981 Szeged, Ifjúsági Ház
1985 A menyasszony panaszai, Budapest, Fiatal Művészek Klubja
1986 Részletek az Aranykorból, Budapest, Stúdió Galéria
1986 Részletek az Aranykorból, Szentendre, Vajda Lajos Stúdió Pincegaléria
1988 Badacsonytomaj, Pandora Galéria
1992 Papírképek, Székesfehérvár, Művelődési Központ
1992 Vác, Görög Templom Kiállítóterem
1994 Papírképek, Budapest, Roczkov Galéria
1995 Budapest, Roczkov Galéria
1995 Papírképek, Szeged, Impala Ház
1995 Budapest, Duna Galéria
1996 Worpswede, Városi Galéria, (Gaál Tamással), (Németország)
1997 Budapest, Pandora Galéria
1998 Papírképek, Szeged, Ifjúsági Ház
1998 Három Hold, Budapest, MAMŰ Pincegaléria
1999 Négypuhaujjbegy, levelek G.-nek, Vác, Arcus Galéria
1999 Már és Még, Balassagyarmat, Művelődési Központ
1999 Befejezetlen sorozatok, Budapest, Mű-Terem Kiállító
1999 Titánfolyam, Pécs, Pécsi Galéria (Szurcsik Józseffel)
1999 Magángyűjtemény, Budapest, Kós Károly Terem, (Bálint Ádámmal)
2000 Befejezhetetlen sorozatok, Budapest, Újlipótvárosi Klub-Galéria
2000 idézőjelben, Budapest, Erlin Galéria
2000 ?révület?, Budapest, Godot Galéria
2002 ?reneszánsz?I, Budapest, Godot Galéria
2002 ?reneszansz?II, Budapest, Meander Galéria
2002 Zalaegerszeg, Altamira Galéria, (Drabik Istvánnal és Gaál Józseffel)
2002 Fragmentumok, Győr, Petőfi Sándor Művelődési Ház, a Mediawave keretében, (Tolnay Imrével)
2003 ?reneszansz?I-II., (festmények, szobrok) Győr, Váczy Péter Gyűjtemény
2004 ?reneszansz?I-II., (festmények) Párkány/Sturovo, Városi Galéria, (Szlovákia)
2004 Papírképek 1994-2004, Budapest, Raiffeisen Galéria
2004 A meditáció helye, Budapest, Várnegyed Galéria, (Gaál Józseffel)
2006 Távol, Budapest, Missionart Galéria
2006 Grafikák, nyomatok, Budapest, Galéria IX., (Tolnay Imrével)
2007 Dunaszerdahely, Art-Ma Galéria, (Tolnay Imrével), (Szlovákia)
2007 Budapest, Visual Art Grand Szoborgaléria, Best Western Hungaria Hotel
2007 Barokk, Budapest, Inda Galéria
2008 Szentendre, Rodin Galéria
2009 Válogatás a Barokk c.sorozatból, Budapest, Art 9 Galéria
2009 Dialógus,párbeszéd a szobrászat nyelvén, Budapest, Ráday Képesház, (Sibylle Burrer-rel)
2011 Válogatás, Balatongyörök, Bertha Bulcsu Művelődési Ház
2012 Terra, Eger, Templom Galéria
2013 Zenit, Veszprém, Csikász Galéria
2014 Válogatás, Budapest, Flux galéria
2015 1993/2015 Gaál József, Kopasz Tamás és Szurcsik József kiállítása, Miskolc, Herman Ottó Múzeum, Miskolci Galéria
2016 MU, Budapest, Ateliers Pro Arts Art Center
Csoportos kiállítások / Groupe exhibitions:
1982 Stúdió '82, Budapest, Műcsarnok
1982 Hagyomány, Budapest, Fényes Adolf Terem
1982 Átalakulás, Budapest, FMK
1983 Realizmus, Hódmezővásárhely, Tornyai Múzeum
1983 Stúdió '83, Budapest, Ernst Múzeum
1984 Festészeti Biennálé, Kassa, (Csehszlovákia)
1984 Fiatal Kelet-Európai Művészek, Prága, Brno, Rychnov, (Csehszlovákia)
1984 Soproni művésztelep kiállítása, Sopron, Liszt Ferenc Művelődési Központ
1984 Anyag,Budapest, Fényes Adolf Terem
1984 Szófiai Festészeti Biennálé, Szófia, (Bulgária)
1984 Stúdió '84, Budapest, BNV
1985 Sopron, Festőház Galéria
1985 VIT,Budapest, Magyar Nemzeti Galéria
1985 XIII. Országos Grafikai Biennálé, Miskolc, Miskolci Galéria
1985 Experimental Art, Budapest, Petőfi Csarnok
1985 II. Szegedi Táblakép-Festészeti Biennálé, Szeged, Móra Ferenc Múzeum
1985 Stúdió '85, Budapest, Ernst Múzeum
1986 Kilátó, Budapest, Margit-szigeti Víztorony
1986 Művészet Ma, Budapest, Hilton Hotel
1986 Stúdió '86, Budapest, Budapesti Történeti Múzeum
1987 Béke, Budapest, Vigadó Galéria
1987 Permanens Műhely, Budapest,FMK
1987 Festészeti kiállítás, Dunaújváros,Csók Galéria
1987 Derkovits-ösztöndíjasok bemutatója, Szombathely, Szombathelyi Képtár
1987 Mágikus képek, Budapest, Budapest Galéria, Lajos utcai kiállítóterem
1987 Fiatal Festők Biennáléja, Varsó, (Lengyelország)
1987 Christie's Aukció, Amszterdam, (Hollandia)
1987 Magyar Napok, Helsinki, (Finnország)
1987 Hommage ? Kassák Lajos, Salgótarján
1987 Művészet Ma, Budapest, Budapest Galéria
1987 Eredendő Formák, Budapest, Fészek Klub
1987 Nagykőrösi Tárlat, Nagykőrös
1987 Stúdió '87, Budapest, Ernst Múzeum
1988 Derkovits-ösztöndíjasok bemutatója, Szombathely, Szombathelyi Képtár
1988 Fiatal magyar és német képzőművészek, Berlin, Rostock, (Német Demokratikus Köztársaság)
1988 Szaft, a Vajda Lajos Stúdió és meghívott barátaik közös kiállítása, Budapest, Ernst Múzeum, Győr, Győri Műcsarnok, Dunaújváros, Uitz Terem
1988 Tavaszi Tárlat, Budapest, Műcsarnok
1988 Salgótarjáni Festészeti Biennálé, Salgótarján
1988 Gravitáció, Szentendre, Vajda Lajos Stúdió Pincegaléria
1988 Új Művészeti Hadifegyverek, Budapest, Hadtörténeti Múzeum
1988 Fiatal Művészek Nemzetközi Kiállítása, Moszkva, Manézs, (Szovjetunió)
1988 Erdélyi Segélyfesztivál, Budapest, FMK
1988 Third Annual International Miniature Art Exhibition Toronto, Del Bello Gallery, (Kanada)
1989 Festészeti Tárlat, Nagykőrös
1989 Derkovits-ösztöndíjasok kiállítása, Budapest, Ernst Múzeum
1989 Fiatal magyar és német képzőművészek kiállítása, Budapest, Ernst Múzeum
1989 Fiatal művészek nemzetközi kiállítása, Sçzecin, Muzeum Narodowe, (Lengyelország)
1990 Derkovits-ösztöndíjasok, Bécs, Collegium Hungaricum, (Ausztria)
1990 Padlás 2, Debrecen, (Dóró, Fátyol, Kopasz, Küchler, Sebestyén)
1990 Liblingsbilden/Jó melóm, Fiatal Képzőművészek Stúdiója kiállítása, Bécs, Galerie Kult, (Ausztria)
1990 Fiatal Képzőművészek Stúdiója kiállítása, Block csoport megalakulása, Köln, Galerie 68/ELF, (Németország)
1990 Fiatal Kelet-európai művészek, Rotterdam, De Doelen Congress Center, (Hollandia)
1990 Fiatal Kelet-európai művészek, (Norvégia)
1991 Kis képek, (Elekes Károllyal és Szurcsik Józseffel) Budapest, Small Galéria
1991 7 lét c. kiállítás, Budapest, Fiatal Művészek Klubja, (Bukta Imre, Doró Sándor, Fátyol Zoltán, Kopasz Tamás, Küchler Andreas, Nayg István, Sebestyén Zoltán)
1991 Aktiv-Art Galéria, Szentendre
1991 Block I. a Block csoport kiállítása, Jászberény, Alkotárs Galéria
1991 Csalánleves Fesztivál, Block csoport performanca, Békéscsaba
1991 Gaál József, Kopasz Tamás, Szurcsik József kiállítása, Miskolc, Miskolci Grafikai Műhely
1991 Alle-Art, a Block csoport kiállítása, Köln, Galerie 68/ELF, (Németország)
1991 Emblematikus törekvések, Budapest, Budapest Galéria, Lajos utcai kiállítóterem
1992 Kis képek, Soltvadkert, MM. Galéria
1992 Acht Ungarn, Graz, Neue Galerie, (Ausztria)
1992 Alarm, a Block csoport kiállítása, Jászberény, Alkotárs Galéria
1992 II.Csalánleves Fesztivál, Vér c. hanginstalláció, Békéscsaba
1992 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, Barcsay-terem, (Gaál J., Kopasz T., Szurcsik J., Katona Z., Bogdándy Sz. Zoltán)
1992 Stúdió '92, a Block csoport kiállítása, Budapest, Ernst Múzeum
1992 Mélyvágás, a Block csoport kiállítása, installáció, performance, Gallery by Night, Budapest, Studió Galéria
1992 Block-Endre, a Block csoport kiállítása, Szentendre, Szentendrei Képtár
1993 Kívül-Belül, a Block csoport kiállítása, installáció, Budapest, Műcsarnok
1993 Aritmia 2, Dunaújváros, Csók István Galéria
1993 Gaál József, Kopasz Tamás, Szurcsik József kiállítása, Miskolc, Miskolci Galéria
1993 Oraculo, Gaál József, Kopasz Tamás, Szurcsik József kiállítása, installáció, performance, Gallery by Night, Budapest, Studió Galéria
1993 124, Art Camp, a Jászberényi művésztelep kiállítása, Budapest, Vigadó Galéria
1993 Paksi Művésztelep kiállítása, Paks, Modern Képtár
1993 Crystal Cabinet, (Bányay Péter, Gaál J., Kopasz T., Kótai Tamás, Szurcsik József) Budapest, Margitszigeti víztorony
1993 Ljubljanai Nemzetközi Grafikai Biennálé, Ljubljana, (Szlovénia)
1993 Magyar Grafikai Kiállítás, Nagoya, (Japán)
1994 Baksai, Kopasz, Szurcsik, Kircharten-Freiburg, (Németország)
1994 Gaál József, Kopasz Tamás, Szurcsik József kiállítása, Pécs, Pécsi Galéria
1994 a '80-as évek művészete, Budapest, Ernst Múzeum
1995 Városi Galéria,Turku, (Finnország)
1995 Chappel Art Galéria, Hamburg, (Németország)
1996 HÓ-TÁR, Budapest, Vízivárosi Galéria
1997 Rejtőzködő, Budapest, Ernst Múzeum
1997 Olaj-Vászon, Budapest, Műcsarnok
1998 Antik, Budapest, Újlipótvárosi Galéria, (Gaál J., Kopasz T., Majoros Gy., Szurcsik J.)
1998 Ornamentika, Szombathely, Szombathelyi Képtár
1998 Lélektakaró, (3 VLAB csoport kiállítása), Vác, Görög Templom kiállítóterem
1998 Rögeszme, Budapest, a MA-MÜ Egyesület kiállítása, Budapest Galéria, Lajos utcai kiállítóterem
1999 Zenélő szobrok, Székesfehérvár, Pelikán Galéria
1999 Gyönyörök kertje, Magyar Szobrász Társaság kiállítása, Budapest, Pest Center
1999 Zene szemeimnek, MATÁV kiállítás sorozat, Pécs, Győr, Miskolc, Debrecen, Budapest
1999 Fém-Jelzés, Budapest, Műcsarnok
1999 Áttűnések, Szentendre, MűvészetMalom, Gaál J.- K.T. -Message-c. akció, diavetítéssel, zenével
1999 Ajándéktár, Budapest, Godot Galéria
1999 Megismerhetetlen Tárgy, (a 3VLAB csoport kiállítása), Vác, Görög Templom Kiállítóterem
1999 Gesellschaft, a MA-MÜ Egyesület kiállítása, Berlin, Magyar Intézet, (Németország)
1999 Olaj-Vászon, Ljubljana, Mestna Galerija, (Szlovénia)
2000 Légből Kapott Képek, (a 3VLAB csoport kiállítása), Eger, Keresztény Ifjúsági Klub
2000 Máskor-Máshol, Magyar Festők Társasága kiállítása, Szeged, Móra Ferenc Múzeum
2000 Pára, (a 3VLAB csoport kiállítása), Budapest, Vízivárosi Galéria
2000 a Magyar Szobrász Társaság éves kiállítása, Budafok, Jazz Galéria
2000 Baggage, a MA-MÜ Egyesület kiállítása, New York, Magyar Konzulátus, (USA)
2001 Milleneumi Festészeti Kiállítás, Budapest, Műcsarnok
2001 Feketén-Fehéren, Milleneumi grafikai kiállítás, Budapest, Műcsarnok
2001 Szobrászaton innen és túl, Milleneumi szobrászati kiállítás, Budapest, Műcsarnok
2001 Misztikum, Budapest, Vigadó Galéria
2001 Denaturáció, (a 3VLAB csoport kiállítása), Kecskemét, Cifra Palota
2001 Orbis Pictus, A látható világ, A megfestett város, Veszprém, Művészetek Háza
2001 Minden Más, a Magyar Szobrász Társaság kiállítása, Budapest, Magyarok Háza
2002 a MA-MÜ Egyesület kiállítása, Kecskemét, Kecskeméti Képtár
2002 Looking over the Border I+II, Kunstverein Baden - Frauenbad, (Ausztria)
2002 Gulácsy Lajos Emlékezete, III.Szekszárdi Festészeti Triennálé, Szekszárd, Művészetek Háza
2003 a Magyar Szobrász Társaság 2002 éves kiállítása, Budapest, Vigadó Galéria
2003 '90-es évek művészete, válogatás a Győri Városi Művészeti Múzeum gyűjteményéből, Győr
2003 XVIII.Országos Kisplasztikai Biennálé, Pécs, Janus Pannonius Múzeum
2003 Szabad -Tér, Kortárs Magyar Szobrászat, Kecskemét, Kecskeméti Városháza
2003 Európa Fríz, a MissionArt Galéria kiállítása, Budapest, MEO - Kortárs Művészeti Gyűjtemény
2003 Maszk, a MissionArt Galéria kiállítása, Budapest, Budapest Galéria, Lajos utcai kiállítóterem
2003 Color, a Magyar Szobrász Társaság kiállítása, Komarno, Limes Galéria, (Szlovákia)
2004 Szabad -Tér 2, Kortárs Magyar Szobrászat, Kecskemét, Kecskeméti Városháza
2004 MAOE ösztöndíjasok kiállítása, Budapest, Palme Ház,
2004 I.Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion kiállítása, Kecskemét, KÉSZ kft.Csőhengerítő
2004 Európa Fríz, a MissionArt Galéria kiállítása, Bécs, Collegium Hungaricum, (Ausztria)
2004 Európa Fríz, a MissionArt Galéria kiállítása, Pozsony, Magyar Kulturális Intézet, (Szlovákia)
2004 I. Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion kiállítása, Kecskemét, Bozsó gyűjtemény
2004 Áramlások-Flow,Hommage a Gruber József, Budapest, BME Aulája
2004 Kogart Szalon 2004, Kortárs Képzőművészeti Vásár, Budapest, Kogart Ház
2004 Feuer András magángyüjteménye, Budapest, Godot Galéria
2004 Labirintus, Magyar Festők Társasága kiállítása, Budapest, Újpest Galéria
2005 Azok a 80-as évek, (FMK) Budapest, Kogart Ház
2005 I.Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion kiállítása, Budapest, Újlipótvárosi Galéria
2005 15 éves a Mission Art Galéria, Budapest, Tóth Kocsma
2005 Áldozat-Engesztelés, Budapest, Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
2005 az Élet és Irodalom c. kult. hetilap kiállítása, Moszkva, Újságírók Háza, (Oroszország)
2005 XIX.Országos Kisplasztikai Biennálé, Pécs, Janus Pannonius Múzeum
2005 Csak bronzból, a Magyar Szobrász Társaság kiállítása, Budapest, Kispesti Vigadó Galéria
2005 Európa Fríz, a MissionArt Galéria kiállítása, Magyar Kultúrális Intézetek, Stuttgart, Párizs, Berlin,(Németország, Franciaország)
2005 az Élet és Irodalom c.kult.hetilap kiállítása, Budapest, Galéria'13
2005 100 nyomat-100 művész, a Magyar Rézkarcoló és Litográfus Művészek Egyesülete kiállítása, Stuttgart, Inter-Art, (Németország)
2005 X.Socha a Objekt, Pozsony, Galeria Z., (Szlovákia)
2005 II. Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion, Kecskemét, KÉSZ kft. Csőhengerítő
2005 Tér-Film-Zene-Fesztivál, II. Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion kiállítása, Budapest, Kossuth tér
2005 Neofoton, fotoprint kiállítás, MűvészetMalom, Szentendre
2005 13 művész a XIII.kerületből, Budapest, AL Galéria
2005 a XIII. kerületi Képző-és Iparművészek Egyesületének (KIPE 13) kiállítása, Szombathely, Médium Galéria
2005 Magyar Festészet Napja, Budapest, MS Mester Kör
2005 II. Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion, Kecskemét, Nemzetközi Kerámia Stúdió Galériája
2005 Alternatívák, a XIII. kerületi Képző-és Iparművészek Egyesületének (KIPE 13) kiállítása, Budapest
2005 Kogart Szalon 2005, Kortárs Képzőművészeti Vásár, Budapest, Kogart Ház
2005 A Láthatatlan Művészet, kiállítás Bárdosi József könyvbemutatója kapcsán, Budapest, Magyar Írószövetség Székháza
2005 az Élet és Irodalom c.kult.hetilap kiállítása, Szombathely, Médium Galéria
2006 II.Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion, Budapest, Újlipótvárosi Galéria
2006 Öt éves a Galéria IX, Budapest, Galéria IX.
2006 25 éves a Paksi Vizuális Kisérleti Alkotótelep, válogatás a Paksi Képtár gyűjteményéből, Pécs, HattyúHáz
2006 Gyűjtemény, Válogatás a Kortárs Művészeti Gyűjteményből, Dunaújváros, Kortárs Művészeti Intézet
2006 Mediawave, Szabadtéri szoborkiállítás, Győr
2006 Tisztelet Arnulf Rainernek, (Gaál J., Kopasz T., Nádler I., Szikszai K.), Bécs, Collegium Hungaricum, (Ausztria)
2006 Art Camp 2005, Szolnok, a XV.Nemzetközi Művészeti Szimpózium kiállítása, Budapest, MA-MÜ Pincegaléria
2006 Leopold Bloom/Virág Lipót az Újlipótvárosban, XX. Nemzetközi James Joyce Szimpózium, Budapest, Újlipótvárosi Galéria
2006 a Magyar Rézkarcoló és Litográfus Művészek Egyesülete kiállítása, Gooi, GAG Galeria, (Hollandia)
2006 Kultúrház c.TV-műsor 500.adásához kapcsolódó performance, Budapest
2006 Európa Fríz, a MissionArt Galéria kiállítása, Róma, Római Magyar Akadémia, (Olaszország)
2006 Európa Fríz, a MissionArt Galéria kiállítása, Moszkva, Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ (Oroszország)
2006 III. Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion kiállítása, Kecskemét, KÉSZ Kft, 11. Csarnok
2006 Dunaszerdahelyi Szobrász Szimpozion és kiállítás, Dunaszerdahely, (Szlovákia)
2006 Kiwanis vándorkiállítás, Klagenfurt, Fugger Palota, (Ausztria)
2006 Emlékezzünk Bada Dadára c. kiállítás, Budapest, Galéria IX.
2006 Körkép,32.Gyergyószárhegyi Nemzetközi Művésztelep Kiállítása, Gyergyószárhegy, Lázár Kastély, Erdély, (Románia)
2006 Művészek, Művek, Műgyűjtők, Miskolc, MissionArt Galéria
2006 Szegmens III, Kortárs Magyar Képzőművészek kiállítása,Taipei,Művészeti Egyetem Galériája, (Taiwan)
2006 Hungart ösztöndíjasok kiállítása, Budapest, Palme Ház
2007 Neofoton, fotoprint kiállítás, Budapest, Gödör Klub
2007 III. Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion kiállítása, Kecskemét, Nemzetközi Kerámia Stúdió Galériája
2007 Tavasz a művészetben, a Magyar Festők Társaságának kiállítása, Szentendre, MűvészetMalom
2007 Hommage a Ungvári Károly/Az új magyar avantgard, a Kapos Art kiállítása, Kaposvár, Vaszary Képtár
2007 A Független Festmény, Budapest, Virág Judit Galéria
2007 XX. Országos Kisplasztikai Biennálé, Pécs, Vasarely Múzeum
2007 Kelj fel,Laci, kiállítás, aukció, Budapest, Műcsarnok mélyföldszint
2007 Akkor és Most, válogatás az F.K.S.E. archívumából, Budapest, Millenáris Teátrum
2007 Kiwanis, Kortárs képzőművészeti vándorkiállítás, Győr-Ménfőcsanak, Bezerédi-kastély
2007 Mágia, a Magyar Szobrász Társaság kiállítása, Szentendre, MűvészetMalom,
2007 IV.Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion kiállítása, Kecskemét, KÉSZ Kft,11.Csarnok
2007 Szegmens IV, Kortárs Magyar Képzőművészek kiállítása, YIAN Gallery, Daejeon, (Dél-Korea)
2007 Válogatás a Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion munkáiból, Szeged, Szegedi Szabadtéri Játékok
2007 ?2in1?, Zenészképek kiállítás, Padlás Galéria,Budapest, Millenáris Fogadó
2007 Abszolút Fal, kortárs képzőművészeti kiállítás, Szentendre, MűvészetMalom
2007 Designerek és képzőművészek, Budapest, Inda Galéria
2007 Acél, alumínium, bronz, szobrászrajz, Magyar Szobrász Társaság kiállítása, Kaposvár, Kaposfüredi Galéria és Szoborpark
2007 VI. Encounter with Central European Art, Multiseum di Citt? Fiera, Udine, (Olaszország)
2007 Látomás és indulat, Élő Magyar Festészet VI., Szeged, REÖK Palota
2007 A magyar grafika élő klasszikusai, az Élet és Irodalom kiállítása, Stuttgart, Stuttgarti Kulturális Intézet, (Németország)
2007 Nyomkereső, Budapest, Pintér Sonja Kortárs Galéria
2008 Gondolatok a Műhelyből, Budapest, Vízivárosi Galéria
2008 Szegmens 4, magyar és koreai művészek kiállítása, Marosvásárhely, Kulturpalota, (Románia)
2008 Fazonigazítás, Budapest, VAM Design Center
2008 Tisztelet Arnulf Rainernek, Budapest, Virág Judit Galéria, (A. Rainer, Gaál J.,Kopasz T.,Nádler I.,Szikszai K.)
2008 Fazonigazítás, Kecskemét, Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Studió Galériája
2008 Képzőművészek a magyar paralimpikonokért, Budapest, MissionArt Galéria árverése
2008 Szobrok, rajzok, tervek, a Magyar Szobrász Társaság kiállítása, Budapest, Vízivárosi Galéria
2008 Hommage á El Kazovszkij, Budapest, Galéria IX.
2008 V.Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion kiállítása, Kecskemét, Kész Kft, Csarnok
2008 V.Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion kiállítása, Szeged, REÖK Palota
2008 10.Art Flexum Nemzetközi Művésztelep kiállítása, Mosonmagyaróvár, Hansági Múzeum
2008 The 6th International NET WORK 21c. Festival, Daejon, (Dél-Korea)
2008 Korkép,34. Gyergyószárhegyi Nemzetközi Művésztelep kiállítása, Gyergyószárhegy, Lázár Kastély, Erdély, (Románia)
2008 Budapest-Amsterdam, a Magyar Rézkarcoló és Litográfus Művészek Egyesülete és az Amszterdami Grafikai Stúdió kiállítása, Budapest, Amsterdam, (Hollandia)
2008 Útjaink, Válogatás a Modern Művészetért Közalapítvány Kortárs Művészeti gyűjteményéből, Dunaújváros
2008 Gyűjteni művészet, Budapest, Pintér Sonja Galéria
2009 A(bsz)ttrakció a Vérmezőn - Válogatás magyar Művészek absztrakt műveiből, Budapest, Huba Galéria
2009 Szegmens V., Kortárs Magyar Képzőművészek kiállítása, Vyom Art Gallery, Jaipur, (India)
2009 Mati-Manas, International Art Camp kiállítása, Jaipur, (India)
2009 Indiai és magyar művészek kiállítása, Jawahar Kala Kendra, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur, (India)
2009 Meglátni, válogatás Hoffmann István kortárs képzőművészeti gyűjteményéből, Budapest, Francia Intézet
2009 Fazonigazítás, Eger, Dobó István Vármúzeum
2009 Emlékmű, Tolvaly Ernőre emlékezünk c. kiállítás, Pécs, eMKá Galéria
2009 Acélba ágyazottan, a Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion kiállítása, Győr, MEDIAWAVE Fesztivál
2009 Absztrakt és Erotika '69, Budapest, B55 Kortárs Galéria
2009 Fazonigazítás, Miskolc, Herman Ottó Múzeum
2009 Rések az időben - Rések a térben, Anne Frank 80 éves?, Budapest, Galéria IX.
2009 VI.Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion kiállítása, Kecskemét, Kész Kft, Csőhengerítő
2009 VI.Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion kiállítása, Szeged, Dómtér
2009 Godot arca, 10 éves a Godot Galéria,Budapest, Godot Galéria
2009 III. pARTicum Biennálé Szabadtéri Szoborkiállítás, Szolnok
2009 Fémszövet,a K-ARTS KÉSZ Művészeti Gyűjtemény kamarakiállítása,Kecskemét, Bozsó Gyűjtemény
2009 Remix 1. a Modern Művészetért Közalapítvány kiállítása, Dunaújváros, Kortárs Művészeti Intézet
2009 Art Flexum Nemzetközi Művésztelep kiállítása, Komárom, Komáromi Kisgaléria
2009 Tolerancia a művészetben, Danubiana Meulensteen Art Museum, Cunovo, (Szlovákia)
2010 Műgyűjtő, objektívvel, Válogatás dr. Nagy Miklós képzőművészeti gyűjteményéből, Győr, Napoleon ház
2010 ART FANATICS, Kortárs magángyűjtemények 2. Budapest, Műcsarnok
2010 Jobb, mint készen, az Inda Galéria kiállítása, Budapest, Inda Galéria
2010 VI.Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion kiállítása, Szombathely, Fő tér, MEDIAWAVE Fesztivál
2010 XIII.Táblaképfestészeti Biennálé, Szeged, Reök Palota
2010 I. Székelyföldi Grafikai Biennále, Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum Képtára, Csíkszereda, Siló, Temesvár, TNYEM, Tetőtér Galéria, Marosvásárhely, Kultúrpalota (Románia)
2010 Válogatás a Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion anyagából, Eger, Kiszsinagóga
2010 Kiállítás a XIX.GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep anyagából, Zalaegerszeg, Kézművesek Háza, Gébárti-tó
2010 Köret, Kozák Csaba Köret c. kötetének bemutatójához kapcsolódó kiállítás, Budapest, Prestige Galéria
2010 ZOOart, kortárs képzőművészeti kiállítás, Budapest, Fővárosi Állat és Növénykert Barlangterem
2010 Szentendre a Gödörben c. kiállítás, Budapest, Erzsébet téri Gödör Klub
2010 A Magyar Grafikáért Alapítvány (AMGA), kortárs grafikai gyüjteményének kiállítása, Moszkva, a Magyar Kultúra Háza, (Oroszország)
2011 Zacc?, Budapest, Godot Galéria
2011 Szegmens VI., Kortárs Magyar Képzőművészek kiállítása, Yogyakarta, Campus Gallery, ISI, (Indonézia)
2011 Fazonigazítás, Kaposvár, Vaszary Képtár
2011 Képzőművészeti kiállítás, Budapest, RAM Colosseum
2011 Első Győri Kiwanis Klub vándorkiállítása, Győr, Hotel Kálvária, Kamillus terem
2011 31. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat, Salgótarján, Nógrádi Történeti Múzeum
2011 20 éves a GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep, Zalaegerszeg, Keresztury ÁMK, Gönczi Galéria
2011 Kortárs Magángyűjtemények XVI. Hetényi Csaba gyűjteménye, Budapest, Godot Galéria
2011 VIII. Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion kiállítása, Kecskemét, Kész Kft, Csőhengerítő
2011 Kiállítás a XX. GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep anyagából, Zalaegerszeg, Kézművesek Háza, Gébárti-tó
2011 Válogatás a VIII. Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion anyagából, (Wu Chuan, Sipos Marica, Kopasz Tamás, Gergely Réka, Majoros Gyula), EuroSteel2011 Konferencia keretében, Budapest, BME, Q épület
2011 Bepillantás a Missionart Galéria kortárs képzőművészeti gyűjteményébe, 11.Falk Art Fórum, Budapest, MissionArt Galéria
2011 Válogatás a VIII. Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion anyagából, IV.pARTicum Biennálé, Szolnoki Művésztelep Kertgalériája
2011 Kárpát medence festészete, Magyar Festészet Napja, Szentendre, Művészetmalom
2011 Válogatás a K-ARTS KÉSZ Művészeti Gyűjtemény anyagából, Budapest, Art Moments, Balassi Intézet
2011 Válogatás a K-ARTS KÉSZ Művészeti Gyűjtemény anyagából, Budapest, Art Market, Millenáris Park
2011 Gátlások nélkül - Komolyan, Budapest, B55 Galéria
2011 Válogatás a GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep 2010-2011-es alkotásaiból, Zalaegerszeg, Hevesi Sándor Színház
2012 Fazonigazítás, Dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely, (Szlovákia)
2012 Szegmens VII., Kortárs Magyar Képzőművészek kiállítása, Teherán, Elahe Gallery, Fravahr Gallery, (Irán)
2012 Triton, Zalaegerszeg, Gönczi Galéria, (Gaál József, Kopasz Tamás, Szurcsik József)
2012 Kis-Nagy-Képmajális, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, Jakobinus terem, a Kiskép Galéria rendezésében
2012 Kortársak, Kaposvár, Rippl-Rónai Terem
2012 Kiállítás a XXI.GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep anyagából, Zalaegerszeg, Kézművesek Háza, Gébárti-tó
2012 K-Arts, a KÉSZ Művészeti Gyűjtemény kiállítása, Szeged, REÖK
2012 Acélszobor sétány, (válogatás a KÉSZ Művészeti Gyűjteményből), Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál, Budapest, Erzsébet tér
2013 Szegmens VIII., Kortárs Magyar Képzőművészek kiállítása, Riviera Maya, Quintana Roo, Galeria Amarte Maroma, (Mexico)
2013 Fazonigazítás, Limes Galéria, Komárom, (Szlovákia)
2013 Visszapillantás, Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros
2013 black&white, Godot Galéria, Budapest
2013 32. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat, Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján
2013 Hangszínhely I., Képzőművészek Élőzenei Fesztiválja, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, Gyál
2013 Szegmens IX., 53Art Museum, Guangzhou, Kína
2013 Kép-Tár-Ház, Szombathelyi Képtár, Szombathely
2014 2. Szoborkert, Pavillon de Paris, Budapest
2014 VAStagok, válogatás a K-ARTS KÉSZ Művészeti Gyűjtemény anyagából, Vértes Agórája, Tatabánya
2014 GébArt 2010-2013, válogatás a GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep anyagából, Hangverseny és Kiállítóterem, Zalaegerszeg
2014 realtime, Múzeumok Éjszakája, Dobó-bástya, Egri vár, Eger
2014 A Varsányi gyűjtemény kortárs anyaga, REÖK Palota, Szeged
2014 Fétis, Tabu, Ereklye, c. kiállítás, Vajda Lajos Stúdió Pinceműhely, Szentendre
2014 Az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma által, 2013-ban megítélt támogatásban részesült alkotók kiállítása, Várkert Bazár, Budapest
2014 Barcsay 25, az elmúlt 25 év Barcsay-díjasai, MűvészetMalom, Szentendre
2014 Színek-Formák, BalnArt projekt, Bálna, Budapest
2015 Koncentrált Egetverés, a Tapasztalt Ecsetek tagjainak kiállítása, Symbol Galéria, Budapest
2015 Japan-Hungary kiállítás, Yuko Sakurai (Jp), Bernát András, Erdélyi Gábor, és Kopasz Tamás kiállítása, Flux Galéria, Budapest
2015 Észlelés és érzékelés, válogatás Kozák Gábor gyűjteményéből, MűvészetMalom, Szentendre
2015 VMT, az Eszterházy Károly Főiskola Vizuális Művészeti Tanszék oktatóinak kiállítása, Újbástya Rendezvénycentrum Urbán György Kiállítóterem, Sárospatak
2015 Csillag és Kő, Eger szeretett képzőművészeinek tematikus kiállítása, Templom Galéria, Eger
2015 Penhtamorph, Paolo Assenza, Gaál József, Leonardo Galliano, K.T., Szurcsik József kiállítása, Accademia D'Ungheria in Roma, Róma, Olaszország
2015 Szárhegy 40, válogatás a Gyergyószárhegyi Művésztelep gyűjteményéből, Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, Románia
2015 33.Salgótarjáni Tavaszi Tárlat, Salgótarján Megyei Jogú Város nagydíja, Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján
2015 Rima (p)art, mezőszemerei képzőművészek kiállítása (Bukta Imre, Gulyás Andrea, Kopasz Tamás, Kótai Tamás, Szelley Lellé, Szurcsik József, Töttös Kata Wahorn András), Faluház, Mezőszemere
2015 Fazonigazítás, Szolnoki Galéria, Szolnok
2015 Mélyponton a viszony, Vajda Lajos Stúdió Pinceműhely, Szentendre
2015 Ringli.Spíl. /Carusel/ Merry-Go-Round, New York Hotel, Kolozsvár, Románia
2015 Map of the New Art , Fondazione Giorgio Cini, Island of San Giorgio Maggiore, Venice, Olaszország
2015 Élő magyar festészet, A Magyar Festészet Napja kiállítás, Bálna Budapest, Budapest
2016 Tapasztalt Ecsetek kiállítás, Bozsó Gyűjtemény, Kecskemét
2016 A világ közepe, válogatás a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményéből, MűvészetMalom, Szentendre
2016 Belső utakon, a Dunart.com6 nemzetközi művésztelep kiállítása, Korona Udvar, Somorja, Szlovákia
2016 100 éves a DADA, Vajda Lajos Studió Pinceműhely, Szentendre
2016 Tapasztalt Ecsetek kiállítás, Sesztina Galéria, Debrecen
2016 Őszi Tárlat Stefánia Szoborpark, Budapest
2016 Invariáns, az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet oktatóinak kiállítása, Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely, Szlovákia
Szimpozionok, művésztelepek / Symposions, Art Camps:
1984 Soproni művésztelep
1986 Dombóvár, művésztelep
1986 Nagykőrös, művésztelep
1986 Mór, művésztelep
1987 Nagykőrös, művésztelep
1988 Fiatal Kelet-Európai Művészek Fesztiválja, Moszkva
1989 Kamien Pomorski, Nemzetközi művésztelep (Lengyelország)
1991 Köln, Galeria68 Elf, (Block csoport, Kis Péter, valamint német, és cseh művészek) művésztelep, (Németország)
1991 Art-Camp, Jászberény, művésztelep
1991 Miskolci Grafikai Műhely, (Gaál Józseffel és Szurcsik Józseffel)
1992 Aritmia, Dunaújváros
1992 Art-Camp, Jászberény
1992 Paksi Művésztelep, Paks
1993 Paksi Művésztelep, Paks
1994 Kircharten-Freiburg, (Baksai Józseffel és Szurcsik Józseffel), (Németország)
1995 Turku-Ulappa, (Szurcsik Józseffel), (Finnország)
1997 Tatabánya, fémszobrász művésztelep
1998 Tatabánya, fémszobrász művésztelep
2004 I.Várgesztesi művésztelep, Várgesztes Villapark
2004 I.Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion, Kecskemét
2004 Art-Camp, Szolnok
2005 II.Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion, Kecskemét
2006 Miskolci grafikai Műhely, (Szurcsik Józseffel)
2006 II.Várgesztesi művésztelep, Várgesztes Villapark
2006 III.Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion, Kecskemét
2006 Nemzetközi Kerámia Stúdió
2006 Zsennyei művésztelep
2006 Dunaszerdahelyi Szobrász Szimpozion, Dunaszerdahely, (Szlovákia)
2006 32.Gyergyószárhegyi Nemzetközi Művésztelep, Gyergyószárhegy, (Románia)
2007 III.Várgesztesi művésztelep, Várgesztes Villapark
2007 IV.Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion, Kecskemét
2008 IV.Várgesztesi művésztelep, Várgesztes Villapark
2008 V.Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion, Kecskemét
2008 10.Art Flexum Nemzetközi művésztelep, Mosonmagyaróvár
2008 KorkéP, 34. Gyergyószárhegyi Nemzetközi Művésztelep, Gyergyószárhegy, (Románia)
2009 Szegmens V., Mati-Manas, International Art Camp, Jaipur, (India)
2009 VI.Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion, Kecskemét
2010 XIX. GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep, Zalaegerszeg
2011 VIII.Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion, Kecskemét
2011 XX. GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep, Zalaegerszeg, (Monok Balázs filmje)
2012 XXI. GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep, Zalaegerszeg
2013 XXII. GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep, Zalaegerszeg
2013 Nyílt Tér, Mezőszemerei Nemzetközi Művésztelep, Mezőszemere
2014 Paksi Művésztelep, Paks
2014 XXIII. GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep, Zalaegerszeg
2015 Paksi Művésztelep, Paks
2016 Dunart.com6, Nemzetközi Művésztelep, Somorja, (Szlovákia)
Művek közgyűjteményekben / Works in public collections:
Mátészalka TITÁSZ
Békéscsaba Megyei Könyvtár
Szczecin Muzeum Narodowe,(Lengyelország)
München Polgármesteri Hivatal, Városi gyűjtemény, (Németország)
Budapest Magyar Nemzeti Galéria
Budapest Stúdió Archívum
Dunaszerdahely Kortárs Magyar Galéria gyűjteménye, (Szlovákia)
Paks Paksi Képtár
Miskolci Galéria gyűjteménye
Dunaújváros Art-Ma Alapítvány
Salzburg Városi gyűjtemény, (Ausztria)
Kisújszállás Városi gyűjtemény
TurkuVárosi gyűjtemény, (Finnország)
Szentendre Ferenczy Múzeum
Tatabánya Városi gyűjtemény
Vác Tragor Ignác Múzeum
Győr Városi Művészeti Múzeum gyűjtemény
Sturovo/Párkány Városi gyűjtemény, (Szlovákia)
Szombathely Szombathelyi Képtár
Budapest Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
Kecskemét K-ARTS KÉSZ Művészeti gyűjtemény
Olaszliszka Kossuth Ház
Veszprém Európa Szoborpark II., Művészeti Műhely Alapítvány
Gyergyószárhegy Gyergyószárhegyi Nemzetközi Művésztelep gyűjteménye, (Románia)
Mosonmagyaróvár Hansági Múzeum gyűjteménye
Equilor Gyűjtemény
Mati-Manas Collection Jaipur, (India)
Luciano Benetton Collection (Olaszország)
GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep gyűjteménye
53Art Museum gyűjteménye Guangzhou, (Kína)
Dunart.com Nemzetközi Művésztelep gyűjteménye Somorja (Szlovákia)
Közösségi megbízásra és magán megrendelésre készített művek / Works made for communal and private commission:
2003 Crossroad Project, Győr, Pozsony, Graz, bronz, dombormű 30x30 cm
2005 Győr, Gyárváros, Puskás Tivadar utca, Emlékmű (Gyárvárosi reneszánsz) ? acél, bronz, 160x90x90 cm
2007 Baja, Eötvös József Főiskola, Szegedi út 2. Térgesztusok I.-II. ? színezett acél, 1200x150x100cm, 450x150x140 cm
2009 Budapest III. Kunigunda utca, MTV-székház, Csodabokor ? festett acél, 320x240x200 cm
Bibliográfia / Bibliography:
1985 Novotny Tihamér: Bevezető. Részletek az Aranykorból. ~ kiállítása. Budapest, Fiatal Művészek Klubja.(Katalógus)
1985 Chikán Bálint: ~ kiállítása. Fiatal Művészek Klubja 1985. január. Művészet 1985(5)60.
1986 Torma Tamás: ~ képei. Új Tükör 1986. január 26.
1986 Novotny Tihamér: Részletek az Aranykorból. ~ festőművész kiállítása, Stúdió Galéria,1986. I. 8-II.2.Művészet 1986(9)62-63.
1986 Novotny Tihamér: Hét képzőművész vándorkiállítása. Dráva Múzeum, Barcs, 1986. május. Művészet 1986(11-12)102-103.
1988 ?Szaft?. A Vajda Lajos Stúdió és meghívott barátaik közös kiállítása. Budapest, Ernst Múzeum; Győr,Győri Műcsarnok;Dunaújváros,Uitz Terem. (Katalógus, bev. Novotny Tihamér)
1988 Junge Kunstler DDR-UVR. Malerei, Grafik, Plastik. Berlin, Neue Berliner Galerie; Rostock, Kunsthalle, Rostock.(Katalógus, bev. Köpeczi, Béla, Hans-Joachim Hoffmann, Hedwig Szepes)
1989 Més-záros István: ~. Élet és Irodalom 1989. szeptember 15.
1990 Hungarian art today. Southampton, The Cultural & Civic Center. (Katalógus, bev. Paul E. Feffer, John T. Sargent)
1992 Reservoir. Kunstwerkstatt Tulln, Donauraum Wien. (Katalógus)
1992 Bárdosi József: Acht Ungarn. Nyolc magyar képzőművész kiállítása Grazban. Új Művészet 1992(8)60-63.
1994 Derkovits ösztöndíjasok (1955-1993) kiállítása. Szombathely, Szombathelyi Képtár. (Katalógus, bev. Szepes Hédi, Salamon Nándor)
1997 Olaj/vászon. (Bev. Beke László, Konkoly Gyula, Peternák Miklós, Hegyi Lóránd, Fitz Péter.) Budapest,Műcsarnok.
1997 KIPE 13. XIII. Kerületi Képző- és Iparművészek Egyesülete. Budapest. (Katalógus, bev. Pogány Gábor)
1997 Szemethy Imre: Idegbánya, Mozgó Világ, 1997 11.szám
1998 Novotny Tihamér: Három a világ. Gaál József, ~ Szurcsik József kiállítása a Miskolci Galériában.1993. szeptember 20-október 10. In. Pontos időrendben. Sorsfürkésző írott azonosulási kísérletek a képzőművészet világából. (Válogatás.) Szentendre. 79-83.
1998 Solymosi Bálint: ,egytárgy, Három Hold,~ Három Hold c. kiállításának megnyitójára készült , egytárgy; Élet és Irodalom 1998 november 13.19
1998 Sinkó István: A józan antik és a mámoros modern. Gaál József, Szurcsik József, Majoros Gyula és ~ kiállítása. Új Művészet 1998(5)33.
1998 Gaál József: Három Hold ? avagy egy újabb Holdtalálkozó. ~ kiállítása. MAMÜ Galéria,1998. november 6 ? november 23.Balkon 1998(12)16.
1999 Gaál József: ~ Fémjelzés. Nemzetközi szobrászati kiállítás. Budapest, Műcsarnok. (Katalógus, bev. Beke László)
1999 Gaál József: ~ munkáihoz. Élet és Irodalom 1999. június 25.
1999 Gaál József: Négypuhaujjbegy. Élet és Irodalom 1999. július 25.
1999 Bárdosi József: Anyagfestészet ? anyag és festészet. ~ munkái 1983-1998 között. Új Művészet 1999(7)26-30.
1999 Andrási Gábor-Pataki Gábor-Szücs György-Zwickl András: Magyar képzőművészet a 20. században.Budapest, Corvina Kiadó.255.
2000 Kortárs Magyar Művészeti Lexikon, II. kötet. H-Ö. Budapest, Enciklopédia Kiadó. 455-456.
2000 Hemrik László: Fedésben. Élet és Irodalom 2000. június 9.
2001 Tolnay Imre: Ronda, de szép. ~ ? reneszánsz? című kiállítása. Új Művészet 2001(12)40-41.
2000 Máthé Andrea: Mikromítoszok, ~ és Szurcsik József Titánfolyam c.kiállítása. Echo 2000/1
2002 A ?90-es évek. Progresszív képzőművészet a Városi Művészeti Múzeumban. Győr, 1999-2002. (Katalógus, bev. Beke Zsófia, N. Mészáros Júlia, Pápai Emese)
2002 Looking over the Border. Szombathely, Szombathelyi Képtár. (Katalógus, bev. Liese Prokop, Markó Péter, Szabó Gábor, August Breininger)
2002 Kozák Csaba: Ki meri megfesteni? Alátét-Coaster,Válogatott kiállítás megnyitók és írások. Orpheusz Kiadó
2003 Kis Zoltán László: Ablakkeretben, Magyar Narancs, 2003
2003 Beke László: Rituális falak. ~ rajzai elé. Élet és Irodalom 2003. május 23.
2004 Antal István: A meditáció helye. Élet és Irodalom 2004. július 9.
2004 Hajdú István: Bevezető,Papírképek c. kiállítás Raiffeisen Galéria katalógus szövege
2004 Tolnay Imre: A magma ikonográfiája. ~ kiállítása. Raiffeisen Galéria, Budapest, 2004. augusztus 25 ? október 10.Balkon 2004(8)18-19.
2004 Nagy T. Katalin: Párbeszéd. Gaál József és ~ művei. Új Művészet 2004(9) 47-48.
2005 Újlipótvárosi Klub-Galéria. Budapest. (Katalógus, bev. Tóth József, Pogány Gábor, Takács Ferenc)
2005 Hemrik László: Már és Még. ~ képei elé. Áldozat - Engesztelés c.kiállításhoz kapcsolódó katalógusa
2005 Bárdosi József:Tulajdonságok nélküli művészet, ~ munkáiról, Orpheusz Kiadó 2005
2006 II. Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion. Kecskemét. (Katalógus, bev. Nagy T. Katalin)
2006 Nagy T. Katalin: ?Új-vaskor? Kecskeméten. II. Acélszobrászati Szimpozion. Új Művészet 2006(3)38-39.
2006 Bujdosó Alpár: Könyvbemutató és tárlat. Élet és Irodalom 2006. május 12.
2006 Kozák Csaba: ~ zenét fest. Élet és Irodalom 2006. szeptember 29.
2007 Hemrik László: Semmi sincs rendben. ~ munkáihoz. Élet és Irodalom 2007. április 6.
2007 Muladi Brigitta: Barokk. Élet és Irodalom 2007. október 31.
2008 Bokor Tamás: Bemutatjuk ~ képzőművészt. Szentendrei Kurír 2008. február. 26-27.
2008 Tolnay Imre: Fémbe fogalmazva. Az V. Kecskeméti Acélszobrászati Szimpózium kiállítása. Új Művészet 2008(7)43.
2009 Szabó Noémi: A festőkarmester. ~ munkáiról. Élet és Irodalom 2009. május 15.
2009 drMáriás: Kantáta ipari hulladékra. Élet és Irodalom 2009. november 13.
2009 Nagy T.Katalin: Kopasz Tamás. Kismonográfia. Hungart Egyesület kiadványa,2009 december 4.
2009 Jánosi Alíz: Szárhegyi beszélgetések. Pallas Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2009. július.15 Románia
2009 Nagy T.Katalin: The Harmony of Passion. Times International Press 2009. december. Jaipur, India
2010 Kozák Csaba: Kopasz zenét fest. Köret, Válogatott kiállítás megnyitók és írások. 2010 szept.10 Hanga Kiadó
2010 Tulok Péter: Nagy T.Katalin: Kopasz Tamás. könyvkritika, Szépirodalmi Figyelő 2010 okt.4
2010 Najmányi László: Kopasz Tamás videó-portréja ? VideoBio (17.) 2010. október 25. Artportal
2012 Holló Miklós: Terra - Kopasz Tamás miliője. Egri ügyek, 2012 szept.14
2012 Rőhrig Eszter: Barnás Ferenc: Másik halál c. regényéről írt kritika. Üveglétra 2013 január 13. librarius.hu
2013 Lisányi Endre: Fegyelmezett extázis, Végjegyzet Kopasz Tamás kiállításához. Agria VII. évfolyam 4/4.szám
2014 Lanczkor Gábor: Kopasz Tamás képeihez. Élet és Irodalom 2014. április 30.
2015 Lisányi Endre: Felmutatott képek ? Kopasz Tamás festészete, Műút portál, 2015 június 5. 2015/051.szám
2015 Bach, Casals and the Six Suites for Cello Solo, Steven Hancoff e-book, june 2015. page 118, Volume 1, and then the video OPUS 3
2016 Lanczkor Gábor: Nem élhetsz odabent / Ekphraszisz-Esettanulmányok c. könyv borítója

galéria